Vad erbjuder vi?

En trygg famn där det behövs

Öppna upp ditt hem

Kämpe AB familjehem erbjuder konsulentstödd familjehemsvård genom att rekrytera, föreslå och erbjuda familjehem till kommuner runt om i landet. Familjehemmen riktar sig till barn och ungdomar 0-17 år samt vuxna som av olika anledningar inte kan bo kvar i den miljö eller det hem som de kommer ifrån. Familjehemmen riktar sig även till barn som placeras tillsammans med en förälder som behöver extra stöd eller som är under utredning av socialtjänsten. Placeringarna görs av socialtjänst med stöd av lagrummen SoL, LVU eller LSS.

För dig som Familjehem

Familjehemmen utbildas i Socialstyrelsens material “Ett hem att växa i” och ges kunskap i neuropsykiatriska funktionsvariationer, anknytningsteori, psykosociala problem och inom andra relevanta områden inom det uppdrag de har.

Familjehemmen får handledning enskilt och/eller i grupp samt har tillgång till stöd via telefon alla dagar och tider i veckan. Hembesök görs av familjehemskonsulent regelbundet. Socialtjänsten ansvarar för att följa upp den placerade.

Kämpe familjehem är mestadels verksamma i länen: Uppsala, Södermanland, Västmanland och Stockholms län men har även familjehem i andra delar av Sverige. 

En trygg famn där det behövs

Vad är ett familjehem?

Familjehem är ett enskilt hem, som på uppdrag av myndighet, tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna i behov av stöd och trygghet och som ibland behöver byta miljö att leva i. Det är således en modern term för vad som tidigare kallades ”fosterhem” eller ”social bostad”, alltså inte en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, men som med stöd av ett konsulentföretag som Kämpe AB kan vara mer kvalificerat och är det som beskrivs med beteckningen förstärkt familjehemsvård.

Vår kunskap och hur vi arbetar

Vi är ett litet företag som har en kontinuerlig och god kontakt med våra familjehem. Våra familjehem/jourhem finns runt om i hela Sverige. Kämpe AB har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Kämpe familjehems arbete präglas av, kunskap, engagemang och professionalitet. Vi är noga med att vårt arbete sker utifrån rådande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter.

I företaget finns samlad kunskap inom specialpedagogisk utbildning, socialpedagogisk utbildning och handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete riktat mot familjehem. Vidare har vi också kunskap och utbildning i beteendevetenskap, psykologi, psykoterapi, anknytningsteori, missbruk och kriminalitet, olika samtalsmetodiker samt lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med funktionsavvikelser och/eller psykosociala problem. 

Studenthem

Kämpe AB har även en inriktning på sina hem som företaget upplåter för placeringar som kallas ”studenthem”, vilket innebär att en del ungdomar som under sin skoltid är i behov av förstärkt stöd i hemmet och i behov av att gå i skola på annan ort än hemorten kan erbjudas plats i något av dessa hem under den tid de studerar. Placering sker under samma lagrum som övriga placeringar och familjerna som upplåter sina hem och sitt stöd utreds och utbildas på samma sätt som familjehem.

Finns där för andra

Vill du bilda familjehem?

Är du intresserad av att veta mer om vad det innbär att ha ett familjehem? Gå till ansökan och skicka en intresseanmälan.