Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelse 2017

Kämpe ungdomsboende § 9.8 LSS
2017-01-31 Richard Landt, Enhetschef

Under början av 2017 har arbetsgruppen haft diskussion om hur verksamheten skall använda socialstyrelsens författningssamling och klargöra vad kvalitet menas inom § 9.8 LSS. Övergripande innebär det att verksamhetens mål och krav är att följa de lagar (och de mål) som finns inom LSS, HSL.

Kvalitet är ett ständigt förbättringsarbete. Det blir aldrig färdigt, vilket innebär att frågor om verksamhetens kvalitet ständigt tas upp på personalmöten men även i olika former av egenkontroll så som återkommande samtal med elever, skola, vårdnadshavare samt socialtjänst.

Under året så har verksamheten arbetat med att prata och synliggöra svårigheter som kan uppstå i socialt arbete. Känslan som personal att ”inte vara tillräcklig”, ”Känslan att ha gjort ett misstag”. Detta arbete har synliggjorts i alla olika arbetskategorier inom Kämpe AB.

Resultatet med att synliggöra dessa svårigheter har givit arbetsgruppen en trygghet i att verkligen ta upp vad som är problemet- utan att känna skuld, på så vis kan verksamheten verkligen förändra processer och aktiviteter och därmed få en förbättrad kvalitet, men även god psykosocial arbetsmiljö.

Under året har verksamheten tydliggjort att det finns en del aktiviteter som ständigt behöver vara med i verksamheten – som en röd tråd. De olika socialtjänsterna skickar ”ett beslut” på insats i vilka det finns olika mål för ungdomen. Dessa mål skall alltid tas med i ungdomens genomförandeplan. Det blir tydligt både för ungdomen, personal och socialtjänst att dessa mål arbetar verksamheten mot. Det är viktigt att personal från socialtjänst men även boende personal har dialog med ungdomen som accepterar dessa mål. Utan acceptans från ungdomen blir det inget bra resultat, och med acceptans och förståelse vad målet handlar om har verksamheten sett att resultatet blir bra.

Dokumentation

Under 2017 har föreståndare en gång per månad läst igenom senaste månadens dokumentation för att varje månad göra en analys av de sista fyra veckorna och till exempel se om det finns ett återkommande mönster i olika former av aktiviteter. Resultatet med att återkommande göra analys var fjärde vecka har blivit att det blir tydligt vad som, i det längre perspektivet, fungerar samt inte fungerar. På så vis kan personalgruppen diskutera vad som ej fungerar och därmed förändra samt förbättra verksamheten.

Under 2017 har vi en gång per termin haft nöjdhetsenkät för eleverna där det fått svara på frågor om tex, trygghet, trivsel och delaktighet i verksamheten. Resultaten utifrån enkäten blir att verksamheten lyssnar på eleverna samt att de känner ett värde i sina åsikter och blir sedda i och med att verksamheten förändrar de aktiviteter som eleverna ej är nöjda med.

Det ger även signaler till personalgruppen utifrån enkäten vilka frågor och mål som verksamheten tycker är viktiga i det dagliga arbetet.